Tháng Ba 16, 2017 10:34 sáng
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON TRỰC PHƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CBQL, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN, GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH
Từ năm 1997 đến nay
TT Họ và tên Chức vụ Đương chức Năm nghỉ hưu (năm đạt giáo viên giỏi) Ghi chú (Giáo viên xuất sắc hay giỏi…)
1 Vũ Thị Hảo Hiệu trưởng 2009
2 Bùi Thị Thúy Hiền Hiệu trưởng x
3 Vũ Thị Oanh P,hiệu trưởng x
4 Lê Thị Thúy Cầm P,hiệu trưởng x
5
6
7
8
Trực Ninh, ngày 07 tháng 2 năm 2017
NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG
Lê Thị Thúy Cầm Bùi Thị Thúy Hiền